Quan hệ cổ đông » Đại hội đồng cổ đông 2012
Đại hội đồng Cổ đông 2012

1. Biên bản Đại hội đồng cổ đông 2012 (file đính kèm)

2. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 2012 (file đính kèm)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Đề nghị Công ty CPCK Thăng Long tiến hành lập danh sách cổ đông tại thời điểm 15/3/2012 (File đính kèm)

2. Lùi lại thời gian tổ chức Đại hội Đồng cổ đông 2012 đến hết ngày 30/6/2012 (File đính kèm)

3. Thông báo tổ chức Đại hội đồng Cổ đông 2012 (File đính kèm)

4. Giấy ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông 2012 (File đính kèm)

5. Dự thảo Báo cáo của HĐQT Công ty tại ĐHĐCĐ 2012 (File đính kèm)

6. Báo cáo của Ban TGĐ Công ty tại ĐHĐCĐ 2012 (File đính kèm)

7. Báo cáo của BKS Công ty tại ĐHĐCĐ 2012 (File đính kèm)

8. Chương trình ĐHĐCĐ 2012 (File đính kèm)

9. Qui chế làm việc của ĐHĐCĐ 2012 (File đính kèm)

10 Tờ trình của HĐQT Công ty Về việc biểu quyết thông qua các nội dung trình bày tại ĐHĐCĐ 2012 (File đính kèm)

Ban biên tập
  Trở về     Đầu trang


Trang chủ   |   Giới thiệu   |   Tin tức - sự kiện   |   Tìm kiếm   |   Liên hệ   |   Sơ đồ trang   |   Tư liệu Media   |   Khách sạn Hương Giang Resort & Spa