Quan hệ cổ đông » Đại hội đồng cổ đông 2013
Đại hội đồng cổ đông 2013

1. Thông báo triệu tập đại hội đồng cổ đông 2013 (file đính kèm)

2. Giấy ủy quyền tham dự đại hội đồng cổ đông 2013 (file đính kèm)

3. Qui chế làm việc của đại hội đồng cổ đông 2013 (file đính kèm)

4. Đơn ứng cử thành viên Ban kiểm soát  (file đính kèm)

5. Đơn ứng cử thành viên Hội đồng quản trị (file đính kèm)

6. Mẫu SYL ứng viên tham gia HDQT_BKS NK2013-2017 (file đính kèm)

7. Qui chế ứng cử đề cử TVHDQT_Ban KS 2013-2017 (file đính kèm)

8. Báo cáo của Ban TGĐ về kết quả HĐKD 2012 và kế họach (file đính kèm)

   Phụ lục 01 (file đính kèm)

   Phụ lục 02 (file đính kèm)

   Phụ lục 03 (file đính kèm)

9. Báo cáo của HĐQT tại ĐHĐCĐ 2013 (file đính kèm)

10. Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán 2012 (file đính kèm)

11. Báo cáo tài chính riêng kiểm toán 2012 (file đính kèm)

 12. Báo cáo của Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông 2013 (file đính kèm)

13. Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông 2013 (file đính kèm)

 

Ban biên tậ
  Trở về     Đầu trang


Trang chủ   |   Giới thiệu   |   Tin tức - sự kiện   |   Tìm kiếm   |   Liên hệ   |   Sơ đồ trang   |   Tư liệu Media   |   Khách sạn Hương Giang Resort & Spa