Quan hệ cổ đông » Đại hội đồng cổ đông 2014
Đại hội đồng cổ đông 2014

1. Thông báo triệu tập đại hội đồng cổ đông 2014 (file đính kèm)

2. Giấy ủy quyền tham dự đại hội đồng cổ đông 2014 (file đính kèm)

3. Qui chế làm việc của đại hội đồng cổ đông 2014 (file đính kèm)

4. Báo cáo của Ban TGĐ về kết quả HĐKD 2013 và kế họach 2014

(file đính kèm)

5. Báo cáo của HĐQT tại ĐHĐCĐ 2014 (file đính kèm)

6. Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán 2013 (file đính kèm)

7. Báo cáo tài chính riêng kiểm toán 2014 (file đính kèm)

8. Tờ trình của HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông đề nghị biểu quyết thông qua các nội dung (file đính kèm)

9. Mẫu phiếu biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội (file đính kèm)

10. Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 (file đính kèm)

11. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2014 (file đính kèm)

12. HGT-Báo cáo thường niên 2013 (file đính kèm)

13. Thông báo về việc chốt danh sách cổ đông và chi trả cổ tức 2012&2013 (file đính kèm)

14. Mẫu đề nghị thanh toán cổ tức bằng chuyển khoản (file đính kèm)

Ban biên tập
  Trở về     Đầu trang


Trang chủ   |   Giới thiệu   |   Tin tức - sự kiện   |   Tìm kiếm   |   Liên hệ   |   Sơ đồ trang   |   Tư liệu Media   |   Khách sạn Hương Giang Resort & Spa