Quan hệ cổ đông » Đại hội đồng cổ đông 2015
Đại hội đồng cổ đông 2015

1. Nghị quyết đại hội đồng cổ đông 2015 (file đính kèm)

2. Biên bản đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 (file đính kèm)

3. Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại đại hội đồng cổ đông 2015 (file đính kèm)

4. Thông báo triệu tập đại hội đồng cổ đông 2015 (file đính kèm)

5. Giấy ủy quyền tham dự đại hội đồng cổ đông 2015 (file đính kèm)

6. Qui chế làm việc của đại hội đồng cổ đông 2015 (file đính kèm)

7. Chương trình đại hội đồng cổ đông thương niên 2015 (file đính kèm)

8. Báo cáo của Ban TGĐ về kết quả HĐKD 2014 và kế họach 2015 (file đính kèm)

9. Báo cáo của HĐQT tại ĐHĐCĐ 2015 (file đính kèm)

10. Báo cáo của Ban kiểm soát tại ĐHĐCĐ 2015 (file đính kèm)

11. Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán 2014 (file đính kèm)

12. Báo cáo tài chính riêng kiểm toán 2014 (file đính kèm)

13. Tờ trình của HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông đề nghị biểu quyết thông qua các nội dung (file đính kèm)

Ban biên tập
  Trở về     Đầu trang


Trang chủ   |   Giới thiệu   |   Tin tức - sự kiện   |   Tìm kiếm   |   Liên hệ   |   Sơ đồ trang   |   Tư liệu Media   |   Khách sạn Hương Giang Resort & Spa