Quan hệ cổ đông » Đại hội đồng cổ đông 2016
Đại hội đồng cổ đông 2016

Date

Description

Ngày 06/08/2016

Biên Bản Đại Hội Đồng Cổ Đông 2016                                          (file đính kèm)

Ngày 06/08/2016

Nghị Quyết  Đại Hội Đồng Cổ Đông 2016                                     (file đính kèm)

Ngày 06/08/2016

Biên Bản Kiểm Phiếu Biểu Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông 2016   (file đính kèm)

Ngày 2/08/2016

Thư Mời                                                                                           (file đính kèm)

Ngày 6/08/2016

Chương Trình  Đại Hội Đồng Cổ Đông 2016                                 (file đính kèm)

Ngày 2/08/2016

Giấy Ủy Quyền                                                                                (file đính kèm)

Ngày 6/08/2016

Quy Chế Đại Hội                                                                             (file đính kèm)

Ngày 6/08/2016

Tờ Trình Thông Qua  Nội Dung                                                      (file đính kèm)

Ngày 2/08/2016

Tổng Hợp Nội Dung Chỉnh Sửa Điều Lệ CTY CPDL Hương Giang

(file đính kèm)

Ngày 2/08/2016

Đơn Xin  Ứng Cử - Đề Cử Thành Viên Ban Kiểm Soát Nhiệm Kỳ 2016-2021

(file đính kèm)

Ngày 2/08/2016

Đơn Xin  Ứng Cử - Đề Cử Thành Viên HĐQT Nhiệm Kỳ 2016-2021

(file đính kèm)

Ngày 6/08/2016

Báo Cáo Của Hội Đồng Quản Trị                                                   (file đính kèm)

Ngày 2/08/2016

Báo Cáo Của HĐQT Về Việc Thoái Vốn NN Tại CTY CPDL Hương Giang

(file đính kèm)

Ngày 2/08/2016

Báo Cáo Của Ban Tổng Giám Đốc                                                 (file đính kèm)

Ngày 2/08/2016

Báo Cáo Của Ban Kiểm Soát                                                          (file đính kèm)

Ngày 2/08/2016

Báo Cáo Tài Chính Hợp Nhất                                                         (file đính kèm)

Ngày 2/08/2016

Báo Cáo Tài Chính Riêng                                                                (file đính kèm)

Ngày 2/08/2016

Báo Cáo Thường Niên 2016                                                            (file đính kèm)

 

Nguyên Công Thùy
  Trở về     Đầu trang


Trang chủ   |   Giới thiệu   |   Tin tức - sự kiện   |   Tìm kiếm   |   Liên hệ   |   Sơ đồ trang   |   Tư liệu Media   |   Khách sạn Hương Giang Resort & Spa