Quan hệ cổ đông » Đại hội đồng cổ đông 2016
Đại hội đồng cổ đông 2016

 

Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2016 (Niên khóa 2015) ngày 06/8/2016

1. Thông báo triệu tập đại hội đồng cổ đông 2016 (file đính kèm)

2. Giấy ủy quyền tham dự đại hội đồng cổ đông 2016 (file đính kèm)

3. Qui chế làm việc của đại hội đồng cổ đông 2016 (file đính kèm)

4. Chương trình đại hội đồng cổ đông thương niên 2016 (file đính kèm)

5. Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán 2015 (file đính kèm)

6. Báo cáo tài chính riêng kiểm toán 2015 (file đính kèm)

7. Báo cáo về nội dung sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty (file đính kèm)

8. Điều lệ Công ty Cổ phần Du Hương Giang điều chỉnh (file đính kèm)

9. Báo cáo của HĐQT về ND thoái vốn NN tại Công ty (file đính kèm)

10. Báo cáo của HĐQT tại Đại hội đồng cổ đông (file đính kèm)

11. Báo cáo của Ban TGĐ tại Đại hội đồng cổ đông (file đính kèm)

12. Báo cáo của Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông (file đính kèm)
13. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông niên 2016 (file đính kèm)
14. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông niên 2016 (file đính kèm)
16. Phiếu biểu quyết số 1 tại Đại hội đồng cổ đông (file đính kèm)
17. Phiếu biểu quyết số 2 tại Đại hội đồng cổ đông (file đính kèm)
 

 

Nguyên Công Thùy
  Trở về     Đầu trang


Trang chủ   |   Giới thiệu   |   Tin tức - sự kiện   |   Tìm kiếm   |   Liên hệ   |   Sơ đồ trang   |   Tư liệu Media   |   Khách sạn Hương Giang Resort & Spa