Quan hệ cổ đông » Đại hội đồng cổ đông 2017
Đại Hội Đồng Cổ Đông 2017
.

 

Date

Description

Ngày 22/04/2017

Biên Bản Đại Hội Đồng Cổ Đông 2017           (file đính kèm)

Ngày 22/04/2017

Nghị Quyết  Đại Hội Đồng Cổ Đông 2017      (file đính kèm)

Ngày 15/04/2017

Thư Mời                                                            (file đính kèm)

Ngày 22/04/2017

Chương Trình  Đại Hội Đồng Cổ Đông 2017  (file đính kèm)

Ngày 15/04/2017

Giấy Ủy Quyền                                                 (file đính kèm)

Ngày 18/04/2017

Quy Chế Đại Hội                                              (file đính kèm)

Ngày 22/04/2017

Tờ Trình Thông Qua 12 Nội Dung                   (file đính kèm)

Ngày 22/04/2017

Báo Cáo Của Hội Đồng Quản Trị                     (file đính kèm)

Ngày 22/04/2017

Báo Cáo Của ban Tổng Giám Đốc                   (file đính kèm)

Ngày 22/04/2017

Báo Cáo Của Ban Kiểm Soát                            (file đính kèm)

Ngày 15/04/2017

Báo Cáo Tài Chính Hợp Nhất                           (file đính kèm)

Ngày 15/04/2017

Báo Cáo Tài Chính Riêng                                 (file đính kèm)

Ngày 15/04/2017

Báo Cáo Thường Niên                                      (file đính kèm)

 

Ban biên tập
  Trở về     Đầu trang


Trang chủ   |   Giới thiệu   |   Tin tức - sự kiện   |   Tìm kiếm   |   Liên hệ   |   Sơ đồ trang   |   Tư liệu Media   |   Khách sạn Hương Giang Resort & Spa