Quan hệ cổ đông » Đại hội đồng cổ đông 2018
Hồ Sơ Đại Hội Đồng Cổ Đông Năm 2018
.

1. Biên bản ĐHĐCĐ ( file đính kèm) 07/05/2018 

2. Nghị quyết ĐHĐCĐ ( file đính kèm) 07/05/2018 

3. Thư Mời & Chương Trình ĐHĐCĐ 2018  (file đính kèm) (attach file) 19/04/2018

4. Giấy Ủy Quyền ( file đính kèm) 19/04/2018

5. Quy Chế Đại Hội (file đính kèm) 19/04/2018

6. Tờ Trình Thông Qua 10 Nội Dung (file đính kèm) (attach file) 19/04/2018

7. Báo Cáo Của Hội Đồng Quản Trị (file đính kèm) (attach file) 19/04/2018 

8. Báo Cáo Của ban Tổng Giám Đốc (file đính kèm) 19/04/2018

9. Báo Cáo Của Ban Kiểm Soát (file đính kèm) (attach file) 19/04/2018

10. Báo Cáo Tài Chính Hợp Nhất (file đính kèm) 19/04/2018

11. Báo Cáo Tài Chính Riêng (file đính kèm) 19/04/2018

12. Báo Cáo Thường niên 2017 (file đính kèm) 19/04/2018

Ban biên tập
  Trở về     Đầu trang


Trang chủ   |   Giới thiệu   |   Tin tức - sự kiện   |   Tìm kiếm   |   Liên hệ   |   Sơ đồ trang   |   Tư liệu Media   |   Khách sạn Hương Giang Resort & Spa