Quan hệ cổ đông » Đại hội đồng cổ đông 2018
Hồ Sơ Đại Hội Đồng Cổ Đông Năm 2018
.

1. Biên bản ĐHĐCĐ ( file đính kèm)

2. Nghị quyết ĐHĐCĐ ( file đính kèm)

3. Thư Mời & Chương Trình ĐHĐCĐ 2018  (file đính kèm) (attach file)

4. Giấy Ủy Quyền ( file đính kèm)

5. Quy Chế Đại Hội (file đính kèm)

6. Tờ Trình Thông Qua 10 Nội Dung (file đính kèm) (attach file)

7. Báo Cáo Của Hội Đồng Quản Trị (file đính kèm) (attach file)

8. Báo Cáo Của ban Tổng Giám Đốc (file đính kèm)

9. Báo Cáo Của Ban Kiểm Soát (file đính kèm) (attach file)

10. Báo Cáo Tài Chính Hợp Nhất (file đính kèm)

11. Báo Cáo Tài Chính Riêng (file đính kèm)

12. Báo Cáo Thường niên 2017 (file đính kèm)

Ban biên tập
  Trở về     Đầu trang


Trang chủ   |   Giới thiệu   |   Tin tức - sự kiện   |   Tìm kiếm   |   Liên hệ   |   Sơ đồ trang   |   Tư liệu Media   |   Khách sạn Hương Giang Resort & Spa